Đề bài: Phân tích bài thơ Nói với con của Y Phương Bài làm Tác giả Y Phương là một nhà thơ nổi tiếng gắn liền với những con người đồng bào dân tộc. Thơ của Y