Đề bài: Phân tích đoạn trích Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục trong tác phẩm Trưởng giả học làm sang của Mô-li-e  Bài làm Tác giả Mô -li- e là một nhà văn nhà biên kịch lớn của