Đề bài: Phân tích vẻ đẹp của sông Hương trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông này” Bài làm “Ai đã đặt tên cho dòng sông này” là bút ký của tác giả Hoàng Phủ Ngọc