Đề bài: Viết bài văn nói về các liệt sĩ vô danh trong nghĩa trang Trường Sơn Bài làm Trong hàng triệu liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc, chúng ta thấy