Đề bài: Thuyết minh về “Văn Miếu Quốc Tử Giám” Văn Miếu Quốc Tử Giám được xem là trường đại học đầu tiên của nước ta, nằm ở thủ đô Hà Nội nơi có nền văn hiến