Đề bài: Nghị luận xã hội về “Văn hóa cảm ơn” Bài làm Đất nước ta ngày càng hiện đại hóa, kinh tế ngày càng phát triển thì nền văn hóa của mỗi con người cần được