Đề bài: Nghị luận về “Sự lười biếng” Bài làm Nếu như với con người sự cần cù chăm chỉ chính là điều kiện để hướng tới thành công, thì sự lười biếng chính là yếu tố