Đề bài: Nghị luận xã hội ” Về tính tự lập” Bài làm Tính tự lập là một đức tính vô cùng quan trọng để phát triển, tồn tại trong xã hội. Bất kỳ một loài vật