Em hãy phân tích bài thơ “Thương vợ” của Tú Xương. Tú Xương đã sáng tác rất nhiều bài thơ, bài phú nói về vợ. Bà Tú vợ của Tú Xương vốn là “con gái nhà dòng,