Đề bài: Phân tích khổ thơ thứ 6 trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng lão thành nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Ông để