Đề bài: Phân tích bài Thái sư Trần Thủ Độ trích trong Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sỹ Liên Bài làm Trần Thủ Độ là một nhân vật trong lịch sử của nước ta