Đề bài: Nêu một số nét chính trong phong cách sáng tác của Tố Hữu Bài làm Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng, nên trong những vần thơ của ông là công cụ phục vụ