Đề bài: Cảm nhận bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra của Trần Nhân Tông Bài làm Trần Nhân Tông là một nhà vua yêu nước, một vị anh hùng để lại nhiều tên