Đề bài: Chứng minh rằng “Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ đắng cay” Bài làm Trong lịch sử dân tộc của chúng ta đã có rất nhiều tấm gương anh hùng, hy