Đề bài: Phân tích bài ca dao “Đồng đăng có phố Kì Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh” Bài làm Ca dao nằm trong kho tàng dân gian của Việt Nam, nó thể hiện