Đề bài: Hãy chuyển nội dung bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu sang văn xuôi theo lời kể của tác giả. Bài làm Trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân ta đã