Đề bài: Phân tích tình huống truyện độc đáo trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân Bài làm Tác phẩm vợ nhặt là một tác phẩm hay thể hiện thành công hình ảnh người nông dân