Đề bài: Phân tích chứng minh tính dân tộc trong thơ của Tố Hữu Bài làm Tố Hữu là một nhà thơ đồng thời là một nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt