Đề tài: Phân tích bài thơ Báo tiệp ( Tin thắng trận ) của Hồ Chí Minh Bài làm Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Ông cũng là