Đề bài: Tìm hiểu đoạn trích “Chí khí anh hùng” tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm​ Trong truyện Kiều của Nguyễn Du nhân vật Thúy Kiều đã trải qua nhiều cuộc chia tay. Cuộc