Đề bài: Phân tích bài thơ “Tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật Bài làm Nhà thơ Phạm Tiến Duật là một nhà thơ nổi tiếng trong kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ. Ông