Đề bài: Nêu suy nghĩ của em về phong trào tiếp sức mùa thi  Bài làm Nước Việt Nam chúng ta có truyền thống hiếu học lâu đời từ ngàn xưa để lại. Điều này thể hiện