Đề bài: Hãy tưởng tượng sau khi Trọng Thủy chết gặp lại Mị Châu dưới thủy cung Bài làm Sau nhiều ngày đi tìm Mị Châu không thấy, cho tới một hôm tại thành cổ loa xưa