Đề bài: Kể lại câu chuyện “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ  Bài làm Bác Hồ là vị lãnh tụ vô cùng vĩ đại của dân tộc ta, người đã đưa đất nước ta thoát