Đề bài: Phân tích bài thơ Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) của Đỗ Phủ Bài làm Đỗ Phủ là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa. Ông đã để lại nhiều bài thơ hay gây