Đề bài: Trình bày chức năng cơ bản của văn học Bài làm Văn học là sức sáng tạo của con người thể hiện quan niệm sống, thái độ sống trước những sự vật hiện tượng xảy