Đề bài: Phân tích số phận của người phụ nữ xưa thông qua hai tác phẩm “Vợ nhặt” và Vợ chồng A Phủ  Bài làm Số phận người phụ nữ xưa luôn là đề tài nhận được