Đề bài: Chứng minh câu “Thời gian là vàng là bạc” Bài làm Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa. Chính vì vậy, mỗi giây, mỗi phút đều vô cùng đáng