Đề bài: Phân tích bài thơ “Qua đèo ngang” của bà Huyện Thanh Quan Bài làm Bà Huyện Thanh Quan là một nhà thơ nữ hiếm hoi của nền thi ca cổ đại của Việt Nam ta.