Đề bài: Nghị luận xã hội câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành” Bài làm Kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc ta vô cùng phong phú, thể hiện những tình cảm gia đình, những