Đề bài: Nghị luận về vấn đề “Bạo lực học đường” Bài làm Trường học, giảng đường là nơi để cho các học sinh rèn luyện tri thức và đạo đức của mình, là môi trường giáo