Phân tích bài “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” của Nguyễn Huy Tưởng. Nguyễn Huy Tưởng đã thành công và biết được nhắc đến qua tác phẩm “Vũ Như Tô”. Thông qua tấn bi kịch của Vũ Như