Đề bài: Phân tích tình huống truyện trong “Chiếc thuyền ngoài xa” Bài làm Nguyễn Minh Châu là một nhà văn có phong cách rất độc đáo, trong mỗi tác phẩm của mình ông đều lồng ghép