Phân tích “Lẽ ghét thương trong” truyện “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu được xem là một nhà văn lớn của văn học trung đại nước ta, ông không chỉ đóng góp cho