Phân tích bài thơ “Tiến sĩ giấy” của Nguyễn Khuyến. Thi phẩm đặc sắc “Tiến sĩ giấy” được nằm trong phần thơ trào phúng của Nguyễn Khuyến. Nhưng trào phúng thường phải ngụ trữ tình mới hay.