Phân tích “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” của Cao Bá Quát để cho thấy rằng Bài thơ chính là một sự biểu lộ sự chán ghét của một người trí thức đối với con đường danh