Đề bài: Phân tích “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ Bài làm Nguyễn Dữ là người nổi tiếng với những tác phẩm mang tính hoang tưởng thần kỳ. Tập truyện “truyền kỳ mạn