Đề bài: Bình giảng khổ thơ thứ 3 trong bài “Các vị La Hán chùa Tây Phương” của Huy Cận Bài làm Huy Cận là một nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca hiện đại của