Đề bài: Phân tích đoạn thơ Nỗi thương mình trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm Nguyễn Du là một đại thi hào của dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới. Tác phẩm Truyện