Đề bài: Phân tích bài “Con đường trở thành kẻ sĩ hiện đại” Nguyễn Khắc Viện Bài làm Nguyễn Khắc Viên là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học nước ta trong thế