Đề bài: Nghị luận về “Nỗ lực học tập là trách nhiệm của thanh niên” Bài làm Thanh niên là thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Thanh niên có vai trò trách nhiệm trong