Đề bài: Phân tích bi kịch tinh thần của nhà văn Hộ trong tác phẩm “Đời thừa” của Nam Cao Bài làm Nam Cao là một nhà văn tiêu biểu cho nền văn học hiện thực trong