Đề bài: Phân tích ý kiến cho rằng chữ Hồng chính là nhãn tự của bài thơ Mộ của Hồ Chí Minh Bài làm Hồ Chí Minh là một nhà thơ cách mạng lỗi lạc của dân