Đề bài: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi  Bài làm Nguyễn Trãi là một nhà thơ, một nhà chính trị lỗi lạc của dân tộc ta. Trong sự nghiệp