Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng Bài làm Nguyễn Quang Sáng viết tác phẩm “Chiếc lược ngà” khi mà Miền Bắc nước ta đã giải phóng đang tiến lên xây