Đề bài: Phân tích bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm Bài làm Tác giả Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ, đồng thời cũng là một nhà chính trị tên tuổi của dân tộc ta.