Đề bài: Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm Bài làm Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà thơ một nhà chính trị để lại nhiều tên tuổi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ông