Đề bài: Phân tích nhân vật người vợ trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân Bài làm Kim Lân là một tác giả của người người nông dân Việt Nam. Trong các tác phẩm của mình