Đề bài: Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao Bài làm Nam Cao là một nhà văn xuất sắc đầu thế kỷ XX của nước ta. Những tác phẩm của