Đề bài: Phân tích bài ca dao “Bao giờ cho đến tháng ba, ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng” Bài làm Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam nước ta có một loại